ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

28
Aug2017
තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

2018 ඔක්තෝම්බර් මස තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු...

Scroll To Top